Chính sách tích điểm

  1. Qui định tích điểm

– Tất cả khách hàng đều được tích điểm theo tổng số tiền trước thuế của đơn hàng đã mua tại chúng tôi

– Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác của mình trong mỗi đơn hàng để chúng tôi theo dõi đúng số điểm của mỗi khách hàng

– Các đơn hàng có thông tin (tên người hoặc tên công ty, địa chỉ, email và số điện thoại) không trùng khớp với nhau không được tích điểm chung với nhau.

– Điểm tích lũy của mỗi khách hàng được cộng dồn theo các đơn hàng trong vòng 12 tháng tính từ ngày của đơn hàng đầu tiên.

– Sau mỗi 12 tháng, tổng số điểm của mỗi khách hàng được tính lại từ đầu.

– Đối với các hóa đơn không áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành, khách hàng sẽ được tính hệ số điểm quy đổi là: 100,000 VNĐ = 1 điểm. Các đơn hàng có áp dụng các chương trình khuyến mãi vẫn được tích điểm theo quy định cụ thể của chương trình đó.

  1. Cách thức tích điểm:

Đối với từng thời điểm, các mức tích điểm được quy định cơ bản như sau:

– Trên 4,000 điểm: trở thành khách hàng VIP được hưởng quyền lợi như trong “Cam kết với khách hàng”
– Trên 1,000 điểm: trở thành khách hàng Thân Thiết được hưởng quyền lợi như trong “Cam kết với khách hang”
– Dưới 1,000 điểm: trở thành khách hàng Thường Xuyên được hưởng quyền lợi tùy theo các chương trình ưu đãi trong từng thời điểm.